THẦN TƯỚNG CHO CÁC MỐC NẠP SEVER MOD I

💎💎💎Thông tin kỹ năng thần tướng và đội hình thần tướng tham khảo: Thay đổi lớn về giá nạp và nhiều tướng mới. Cập nhật mới nhất ngày 2/6/2019

☄️☄️☄️Các thần tướng mới : Ae lưu ý, bên dưới cùng có tư vấn các đội hình tướng nạp ae có thể tham khảo để tùy theo style mà chọn lựa nhé

🏆🏆🏆 I/ Thần tướng 400k

1. Thần Vương.Tôn Kiên binh chủng đặc biệt :

🏆 Đánh all 3 loại dame, 60% choáng all, – all địch 50% 3 loại thủ, bản thân + 300 sk

2. Hoa Đà ( Bộ-QV) : Team + y thánh + chiêu hiền ( hồi máu theo % ) , hồi máu 6 lần, 100% team dc khiên trắng, 80% bản thân thiết bích, 80% team 3 ng dc thiết bích, team + 100 sk , 65% choáng thẳng + thị độc. 60 sk ra skill

3. Quốc Sắc.Tiểu Kiều ( Bộ-QV) :

🏆 Đánh all 3 lần dame mưu kèm theo sk ẩn, 60% đóng băng all, team + 300% ma sách, hồi máu 1 lần + 50 sk, – all 25 sk, bản thân + 100 sk

4. Tây Thi 145 135 138 4.6 4.3 4.4 binh lực 1000000

🏆 Khu tán đánh all dame vật 6 lần,70 sk ra skill,75% x25 dame, – 300 sk, + 200 sk hồi máu 4 lần,95% mê hoặc thẳng,team + 800% dame vật, bản thân + 1000 sk,- all 49% thù vật,team + điên cuồng nguyệt hồn

5. Thiên Vương.Tôn Sách( Thương-QV) :

🏆 Dame vật chiến đánh all 6 lần, 90% team dc khiên trắng 3 lượt, bản thân + 200 sk + 90% thiết bích + 45% x25 dame + điên cuồng, 40% choáng all

6. Dũng Mãnh.Mã Siêu (Thương- Kỵ) :

🏆 Dame chiến đánh all 5 lần, – all 100 sk, team + 300 sk + điên cuồng, – all địch 95% thủ chiến, team + 900% gót sắt, 45% đóng băng all , bản thân + 600% thiên lực + thiết bích 2 lượt

7. Ngọc Hoàn 138 135 145 4.4 4.4 4.7 binh lực 1000000

🏆 Khu tán đánh all chiến 6 lần,70 sk ra skill,75% x25 dame, – 300 sk, + 200 sk hồi máu 4 lần + y thánh,85% mê hoặc thẳng và ngang,team + 800% dame chiến, bản thân + 300 sk,- all 49% thù chiến,team + điên cuồng hút máu

8. Tài Sắc.Hoàng Nguyệt Anh ( Bộ-QV) :

🏆 Buff team 1000 sk + nguyệt hồn 3 lượt, bản thân thiết bích, team + hút máu + điên cuồng + 500% thánh ý, 95% đóng băng đơn

10. Thiên Cơ.Gia Cát ( Bộ-QV) :

🏆 Hồi máu team 4 lần + chiêu hiền + 500% tán ca, – all 90 sk + all 300 sk,sk cao nhất dc 500% thiên lực + thiết bích, 35% đóng băng 2 lượt

11. Truyền Thuyết.Nam Đẩu ( Thương-QV) :

🏆 Đánh all 4 lần dame mưu, hồi máu 3 lần, 95% địch dính đào binh + rút máu, team + 75% thủ, 70% choáng sau, – all 60 sk + all 90 sk

12. Tài Sắc.Chân Lạc

🆚🆚 Tài Sắc.Chân Lạc : Đánh all 3 lần 3 loại dame + ngẫu nhiên, ,- all 60 sk,team + 150 sk ,60% mê hoặc all địch, tỷ lệ đào binh + thị độc, – all 3 loại thủ 50%, tỷ lệ x dame.

Binh chủng đặc biệt : 8.1 7.7 8.5 0.97 0.97 0.98
Skill binh chủng : Đánh thẳng 1 lần, – dọc 120 sk, + 50 sk + 415% tán ca, 55% mê hoặc dọc,team + 65% thủ

13. Thần Trí .Quách Gia ( Cung – Qv) :

🆚🆚 Quách Gia : Dame mưu đánh all 6 lần, kèm sk ẩn,80% choáng all 1 lượt,55% x15 dame, 50% bản thân thiết bích + điên cuồng, tỷ lệ làm cho địch 2 lượt ko thể gây dame, team + 50 sk

14. Vương Hậu.Triệu Phi Yến (bcdb)

🏆 Đánh all 3 lần,- all 60 sk, 90% đóng băng all, 85% + team 1200 tán ca, 85% địch dính suy kiệt ( mỗi lượt giảm hồi sk và ko thể ra skill)

15. Đô đốc.Chu Du ( Bộ-QV) :

🏆 Dame mưu đánh all 5 lần, – all 100 sk, team + 500 sk + nguyệt hồn, – all địch 95% thủ mưu, team + 900% chuyên chú, 45% mê hoặc all + rút máu, 70% team dc chiêu hiền 3 lượt

16. Ma Vương .Đổng Trác binh chủng đặc biệt :

🏆 Khu tán, đánh all 5 lần dame vật, 50% x15 dame, – all 75 sk,+ all 85 sk, bản thân + điên cuồng + dame,95% – địch 130% dame, bản thân + 500 sk, – all 49% thủ mưu

17. Dũng Mãnh.Trương Liêu

🏆 Đánh all 8 lần 3 loại dame, khu tán, 85% x15 dame, – all 120 sk + all 100 sk, – 45% thủ, 60% địch dính rút máu 25%, team + khiên trắng + nguyệt hồn, bản thân phản kích + hút máu + choáng trước sau địch

18. Vô Song Triệu Vân ( Kỵ – Cung) :

🏆 Dame 3 loại đánh all 6 lần, đơn 3 lần, – all 100 sk, team + 150 sk, team + 855% thủ + bạo kích + cuồng nộ ( tăng sk khi bị địch đánh ) , – all địch 3 loại thủ 45%, team + 500% tán ca, bản thân thiết bích + 400 sk, tỷ lệ 50% 1000% thiên lực (tăng dame + dồn các hiệu ứng dame khác , nhưng giảm 1 ít thủ ), 45% x20 dame, 35% choáng all. 80 sk ra skill

20. Tài Sắc.Mã Vân Lộc ( Thương-QV) :

🏆 Dame mưu,khu tán, đánh all 6 lần, 85% đóng băng đơn + địch có sk cao nhất, tỷ lệ team dc tăng dame,team + 85 sk, – all 50 sk, 90% team dc x dame, bản thân 70% thiết bích, 60 sk ra skill
21.
🔥🔥🔥 Bắc Đẩu : Đánh all choáng 2 lượt, – all 80 sk, + all 100 sk , – all 48% thủ vật chiến mưu, team + hút máu + phản kích, phản 1000% dame

22. Võ Tắc Thiên : 3 dòng 142 142 142 4.1 4.1 4.3

Dame mưu đánh thẳng, trừ hàng thẳng địch sk còn 0 bất kể địch có bao nhiêu sk. 40 sk ra skill, team + hút máu + lý trí, thiên giáp + thủ + 200 sk, bản thân thiết bích, team 3 ng ngẫu nhiên dc chiêu hiền. Khống chế đơn + tỷ lệ khống chế thẳng

23. Chiêu Quân : 3 dòng 135 138 145 4.2 4.2 4.2

Dame mưu, khu tán all,ẩn sk tấn công, – all 60 sk, team + 100 sk, 70% đóng băng all, team + 800% cường trí, hồi máu 3 lần, bản thân + 300 sk, tỷ lệ cao bạo kích + thủ, địch sk cao nhất bị trừ 1000 sk

🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 Tướng 2 triệu :

🏆🏆 1. Phùng Thị : 100 100 100 3.5 3.5 3.5 binh lực 1300000: 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng : 10.5 10.5 10.5 0.98 0.98 0.98

Đánh all 10 lần, – all 900 sĩ khí, 45% đóng băng all, team + vô ngại cam phản kích hút máu nguyệt hồn điên cuồng + all 500 sk

Bc 2 : 3 vòng : 8.5 8.5 8.5 0.97 0.97 0.97

Đánh đơn 1 lần, khu tán + 60% choáng all, team + nguyệt hồn khiên trắng tán ca + 70 sk

Kỹ năng tướng : Đánh all 3 loại dame 6 lần(hệ số 25),hồi máu 4 lần, – all 300 sk + all 500 sk,80% team dc y thánh(1 lần hồi 350k máu)45% x30 dame,60% – all 50% thủ + mê hoặc all,65% : rút máu 27%,đào binh 20%,85% tăng 85% thủ,35% all thiết bích hút máu khiên trắng

🏆🏆 2.Nữ Vương : 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng : 8.5 8.5 8.5 0.96 0.96 0.96

Đánh all 10 lần, – all 800 sĩ khí, 35% đóng băng all, team + vô ngại cam phản kích hút máu nguyệt hồn điên cuồng + all 300 sk

Bc 2 : 3 vòng : 7.5 7.5 7.5 0.95 0.95 0.95

Đánh đơn 1 lần, khu tán + 45% choáng all, team + nguyệt hồn khiên trắng tán ca + 65 sk

Kỹ năng tướng : Đánh all 3 loại dame 6 lần(hệ số 20),hồi máu 3 lần, – all 300 sk + all 300 sk,70% team dc y thánh(1 lần hồi 280k máu)30% x20 dame,45% – all 50% thủ + mê hoặc all,45% : rút máu 20%,đào binh 15%,85% tăng 75% thủ,30% all thiết bích hút máu khiên trắng

🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 Tướng 4 triệu:

🏆🏆 1. Vũ Cơ : 155 145 160 5.5 4.5 6.5 binh lực 1500000 : 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng thủ : 1.00 0.95 0.98

Đánh đơn phía sau, đơn sk cao nhất,đơn máu ít nhất, tất cả 1 lần, mỗi lần 60% choáng – 500 sk,đánh all 2 lần,- 200 sk, + all 50 sk + hút máu

Bc 2 : 3 vòng thủ : 0.98 0.95 1.00

Đánh thẳng 1 lần,-500 sk, 65% mê hoặc thẳng,40% trong 5 lượt mỗi lần địch đánh sẽ hồi máu cho team ta,team + nguyệt hồn điên cuồng phản dame + 80 sk

Skill tướng : Đánh all dame vật 2 lần, dame mưu 4 lần,mỗi lần đánh – 35 sk,đánh ngẫu nhiên 2 lần mỗi lần -1000 sk,team + 1500% tán ca, 55% mê hoặc,99% mê hoặc trước sau, ngẫu nhiên buff 2 tướng bên mình 1000 sk, team dc điên cuồng khiên trắng + 200 sk

🏆🏆2. Cao Thuận : 160 155 145 6.5 5.5 4.5 binh lực 1500000: 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng thủ : 1.00 0.98 0.95
Bc 2 : 3 vòng thủ : 0.98 1.00 0.95

2 skill bc ae vì quá bá nên nạp sẽ biết

Skill tướng: Khu tán, đánh all dame vật 6 lần, mỗi lần đánh – 30 sk, thêm ngang dọc 2 lần dame chiến – 500 sk, bản thân x15 dame, điên cuồng,65% x25 dame, 40% choáng all, 90% – 90% all dame all địch,bản thân hút máu phản kích + 500 sk team + 50 sk

🏆🏆 3.Lưu Đố : 120 120 120 4.0 4.0 4.0 binh lực 1600000 : 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng : 11.5 11.5 11.5 0.99 0.99 0.99

Đánh all 10 lần, – all 900 sĩ khí, 50% đóng băng all, team + vô ngại cam tán ca hút máu nguyệt hồn điên cuồng + all 600 sk

Bc 2 : 3 vòng : 9.5 9.5 9.5 0.98 0.98 0.98

Đánh đơn 1 lần, khu tán + 70% choáng all, team + nguyệt hồn khiên trắng tán ca + 75 sk

Kỹ năng tướng : Đánh all 3 loại dame 7 lần(hệ số 35),hồi máu 5 lần, – all 350 sk + all 700 sk,85% team dc y thánh(1 lần hồi 420k máu)55% x35 dame,70% – all 50% thủ + mê hoặc all,75% : rút máu 32%,đào binh 22%,85% tăng 85% thủ,40% all thiết bích hút máu khiên trắng

🏆🏆 4. Mỹ Nữ.Điêu Thuyền ( binh chủng đặc biệt):

Liên Hoàn Kế : Đánh all 3 lần,75% mê hoặc 2 lượt, team + 150 sk, 50% team dc thiết bích, 65% – 95% dame,60 sk ra skill, 90% tiêu trừ và vô ngại cam

🏆🏆5. Thần Vương.Tư Mã Ý ( binh chủng đặc biệt):

Mưu Quyền Đoạt Vị : Đánh all dame, 60% choáng all, team + 85 sk,- all 60 sk,50% thiết bích 2 lượt, – 50% 3 loại thủ,50% x10 dame

🏆🏆6.Song Sắc.Nhị Kiều ( binh chủng đặc biệt):

Quốc Sắc Thiên Hương : Đánh all dame, 65% mê hoặc all,team + 100 sk, – all 60 sk,team + thủ + khiên trắng , 100% sk cao nhất dc thiết bích, thiên lực, hồi máu 2 lần

🔥🔥🔥 🔥🔥🔥 Tướng 6tr5 :

🏆🏆 2. Chiến Thần Vô Song.Triệu Vân 155 152 150 5.5 5.2 5.0 binh lực 2000000

binh chủng : 10.0 10.0 10.0 0.98 0.98 0.97

20 sk ra skill, đánh all 6 lần,đánh trước sau và sĩ khí cao nhất 2 lần, mỗi lần đánh – 1000 sk,- all địch all 99% thủ,bản thân + 400% dame, 35% choáng all team + 80 sk

🏆🏆 3. Mi Trinh : 140 140 140 4.5 4.5 4.5 binh lực 2000000 : 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng : 13.5 13.5 13.5 0.995 0.995 0.995

Đánh all 10 lần, – all 1000 sĩ khí, 55% đóng băng all, team + vô ngại cam phản kích hút máu nguyệt hồn điên cuồng + all 700 sk

Bc 2 : 3 vòng : 10.5 10.5 10.5 0.98 0.98 0.98

Đánh đơn 1 lần, khu tán + 80% choáng all, team + nguyệt hồn khiên trắng tán ca + 80 sk

Kỹ năng tướng : Đánh all 3 loại dame 8 lần(hệ số 40),,hồi máu 5 lần, – all 400 sk + all 800 sk,90% team dc y thánh(1 lần hồi 560k máu)65% x40 dame,80% – all 50% thủ + mê hoặc all,85% : rút máu 37%,đào binh 27%,85% tăng 90% thủ,45% all thiết bích hút máu khiên trắng

🏆🏆 4 . 2 tướng Đại Ngô + Tiểu Ngô 3 vòng ẩn số siêu khủng : 2 binh chủng(bc) đặc biệt

Bc 1 : 3 vòng : 15.5 15.5 15.5 0.999 0.999 0.999

Đánh all 10 lần, – all 1000 sĩ khí, 60% đóng băng all, team + vô ngại cam tán ca hút máu nguyệt hồn điên cuồng + all 800 sk

Bc 2 : 3 vòng : 11.5 11.5 11.5 0.99 0.99 0.99

Đánh đơn 1 lần, khu tán + 90% choáng all, team + nguyệt hồn khiên trắng tán ca + 85 sk

Kỹ năng tướng : Đánh all 3 loại dame 9 lần(hệ số 80),hồi máu 6 lần, – all 450 sk + all 1000 sk,96% team dc y thánh(1 lần hồi 700k máu)75% x50 dame,90% – all 50% thủ + mê hoặc all,95% : rút máu 42%,đào binh 32%,95% tăng 90% thủ,50% all thiết bích hút máu khiên trắng

🏆🏆 5. Cái Thế Chiến Thần.Lữ Bố ( binh chủng đặc biệt):

Skill binh chủng đặc biệt : Đánh all địch trừ 60 sk, + all 90 sk + 500% tán ca, bản thân + 100 sk, 85% đóng băng all

Thần Ma Loạn Vũ : 50 sk ra skill.Đánh all 3 loại dame 6 lần kèm 500 sk, khu tán, – all địch 99.5% thủ + dame, bản thân hút máu + điên cuồng + 900% tán ca 5 lượt, 90% choáng 2 lượt

Chúc các chiến hữu có những giây phút tu luyện và chinh phạt thú vị cùng Ngọa Long Việt nhé!
Ban Quản Trị: administrator