[SV K MOD] Info và Thần tướng S27 ngày 15/02/2020

I. THẦN TƯỚNG: ★★★★★★★★★

Thần Tư Mã: 【 âm dương diệt hồn 】 kế sách đánh hàng ngang 2 lần, – hàng ngang 60 sĩ khí, 90% đóng băng hàng ngang, tự thân loại trừ cùng nguyệt hồn, tự thân khôi phục 145 sĩ khí

Thần trương giác: 【 hoàng thiên tức giận 】 kế sách toàn thể công kích 2 lần (lần thứ hai công kích có chứa thần đánh hiệu quả,50% xác suất 5 lần), choáng váng binh lực ít nhất quân địch, toàn thể âm hồn tự thân 200% kế sách công kích, khôi phục tự thân 100 sĩ khí

Thần đại kiều: 【 sóng thần phong nộ 】 phụ trợ hồi phục toàn thể binh lực 2 lần, cũng hồi phục binh lực ít nhất quân đội bạn lần thứ hai, gia tăng toàn thể chọc giận cùng nguyệt hồn hiệu quả, mê hoặc sĩ khí cao nhất quân địch, hồi phục đồng đội 85 sĩ khí, tự thân hồi phục 145 sĩ khí

Thần tôn sách: 【 bá vương hổ rống 】 vật lý toàn thể công kích 2 lần, rơi chậm lại 75 sĩ khí, gia tăng toàn thể 65% phòng ngự hộ thuẫn cùng 200% chiến pháp công kích, gia tăng toàn thể 75 sĩ khí, tự thân thiết bích 2 hiệp

Thần Đổng Trác: 【 loạn thế】vật chiến toàn thể khu tán, vật lý cùng chiến pháp công kích một lần, rơi chậm lại 30 sĩ khí, 65% xác suất toàn thể âm hồn cũng rơi chậm lại 75% công kích

Thần Tào Tháo 【 nghịch ta phải chết 】 gia tăng toàn thể 100 sĩ khí, rơi chậm lại toàn thể 50 sĩ khí, toàn thể nguyệt hồn, gia tăng 50% phòng ngự cùng 200% tán ca hiệu quả, random 2 tướng dc thiết bích, 45% xác suất toàn thể đào binh (20% tỉ lệ)

Thần Thái diễm 【thiên sinh lệ chất 】 kế sách công kích toàn thể quân địch, rơi chậm lại 20 sĩ khí, gia tăng toàn thể 150% công kích cũng hồi huyết hai lần, cho toàn thể âm hồn nguyệt hồn, gia tăng toàn thể 75 sĩ khí. ★

Thần Quan Vũ 【 võ thần 】 vật lý thẳng tắp công kích ba lần, – thẳng tắp 35% phòng ngự cũng 95% xác suất sĩ khí không tăng 40% xác suất choáng váng 2 hiệp, tự thân gia tăng 250% vật lý công kích chọc giận phản kích trạng thái, tự thân loại trừ ★

Thần Lữ Bố【 thiên hạ vô song】 chiến pháp toàn thể công kích 2 lần, rơi chậm lại 40 sĩ khí, cũng thêm vào binh lực ít nhất quân địch 2 lần công kích, tự thân gia tăng tịnh hóa điên cuồng trạng thái, 45% xác suất choáng váng toàn thể quân địch, tự thân hồi phục 100 sĩ khí. ★

II. TƯỚNG FREE: ★★★★★★★★★

Triệu Vân Thục Quốc: thẳng tắp chiến pháp công kích 2 lần ,lần thứ hai đơn thể vật lý công kích, rơi chậm lại thẳng tắp 35% chiến pháp phòng ngự tăng lên 150% chiến pháp công kích, 70% xác suất choáng váng đơn thể, hồi phục tự thân 165 sĩ khí

Sa ma kha Thục: chiến pháp đơn thể công kích 5 thứ, tự thân điên cuồng cùng hút máu hiệu quả, rơi chậm lại đơn thể 80% công kích, tự thân hồi phục 165 sĩ khí

Bàng đức Ngụy Quốc: thẳng tắp chiến pháp công kích 2 lần, lần thứ hai công kích dame vật phía sau, tự thân thiết bích một lượt, 40% xác suất choáng váng thẳng tắp, hồi phục tự thân 100 sĩ khí

Trương Cáp: Ngụy Quốc: thẳng tắp chiến pháp công kích 2 lần, hàng ngang vật lý công kích một lần, tạo thành âm hồn, tự thân tịnh hóa hiệu quả, 45% choáng váng hàng ngang, hồi phục tự thân 165 sĩ khí

Thái sử từ Ngô quốc: thẳng tắp chiến pháp công kích 2 lần, lần thứ hai công kích dame vật phía sau, tự thân thiết bích 1 lượt, 70% xác suất choáng váng đơn thể, hồi phục tự thân 165 sĩ khí

Chu thái Ngô quốc: thẳng tắp chiến pháp công kích 2 lần, gia tăng, lần thứ hai công kích dame vật phía sau, thẳng tắp quân địch nhược khí tự thân nguyệt hồn, 70% xác suất choáng váng phía sau đơn thể, hồi phục tự thân 165 sĩ khí

III. THAY ĐỔI MỚI: ★★★★★★★★★

1.Hải Chiến:

Phó bản hải tặc tỷ lệ rớt Hiên Viên Thạch

Tiếp viện hạm: Hồi phục toàn thể bền

Tuần dương hạm: Công kích toàn thể, hồi phục toàn thể 10 sĩ khí

Tàu chiến đấu: Công kích toàn thể quân địch, hệ số rất cao

2.Tháp Boss: Tăng lên thủ và dame boss, tăng quà
3.Tháp Thí Luyện:

Tầng 100 Bạc 500000 Uy Danh 5000 C. Công 10000 Ngọc Cam 500 TLL 6

Tầng 180 Bạc 1000000 Uy Danh 6000 C. Công 15000 Ngọc Cam 600 TLL 7

Tầng 190 Bạc 1500000 Uy Danh 7000 C. Công 25000 Ngọc Cam 700 TLL 8

Tầng 200 Bạc 2000000 Uy Danh 8000 C. Công 35000 Ngọc Cam 800 TLL 9

Tầng 205 Bạc 2500000 Uy Danh 9000 C. Công 45000 Ngọc Cam 900 TLL 10

Tầng 208 Bạc 3000000 Uy Danh 10000 C. Công 60000 Ngọc Cam 1000 TLL 11

Tầng 210 Bạc 3500000 Uy Danh 20000 C. Công 80000 Ngọc Cam 1500 TLL 12

4.Buôn thuyền:

Hồn tướng: 180 cấp mỗi cái thu hoạch 50k hồn

Gạch vàng: 200 cấp mỗi cái thu hoạch 250 vạn đồng bạc

Rượu: 205 cấp, mỗi cái thu hoạch 10 rượu, mỗi ngày thu hoạch 320

5. Vũ khí chi hồn cùng chiến mã chi hồn

Vũ khí chi hồn: Tào nhân, khoái càng, thẩm phối, kỷ linh, văn sính, trương tú chi hồn

Chiến pháp chi hồn: Hách chiêu, điền phong, Lý nho, tôn kiên, từ thịnh, trương lỗ chi hồn

6.Giảm thương điều chỉnh:

Nhất cấp giảm thương ngọc: 0~30

Nhị cấp giảm thương ngọc: 30~60

Tam cấp giảm thương ngọc: 60~80

Tứ cấp giảm thương ngọc: 80~110

Ngũ cấp giảm thương ngọc: 110~140

7. Thay đổi quà clear map và thành tựu:

Chung hội thế lực – Kiếm Các chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Công Tôn thế lực – Liêu Đông chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Công Tôn thế lực – tương bình chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Văn ương thế lực – chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Gia Cát thế lực – đông hưng chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Sơn càng thế lực – đan dương chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Vương cơ thế lực – sưởng thành chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Gia Cát thế lực – Thọ Xuân chi chiến diệt thế thạch diệt thế thạch

Hạ Hầu thế lực – chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Hồ tuân thế lực – nhạc an chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Vương hồn thế lực – thành dương chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Mã long thế lực – thượng đảng chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Điền chương thế lực – võ uy chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Hoàng hạo thế lực – thiên phạt chi trận Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Dương nghi thế lực – ẩn giả Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Trần khiên thế lực – dương bình chi chiến Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Dân tộc Khương thế lực – Khương xâm lấn Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Đổng duẫn thế lực – thiên thủy chi loạn Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Tiêu di thế lực – phố đình thất thủ Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Hướng lãng thế lực – Hán Trung Bàn Cổ thạch Bàn Cổ thạch

Tôn hâm thế lực – hạ khẩu chi chiến hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Tôn tú thế lực – hạ khẩu chi chiến hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Trương đễ thế lực – ngưu chử chi chiến hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Nhường ngôi đế vị – Tư Mã viêm chi chiến hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Sa đọa thiên quan – Tư Mã Tuấn thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Hoang dã chi sư – Tư Mã lượng thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Thiếu niên anh tài – Tư Mã nghệ thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Kinh Châu ảnh thành – Tư Mã vĩ thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Kinh Châu cổ thành – Quan Vũ thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Lã Mông thế lực – mạch thành chi chiến hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Năm khê man di – sa ma kha thế lực hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Lục tốn thế lực – hao đình chiến trường hỗn độn thạch hỗn độn thạch

Ngô Thục chi chiến Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Võ hầu thế lực – thạch binh bát trận Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Tào Phi thế lực – Quảng Lăng chi chiến Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Ký Châu chi chiến – ông trời tái hiện Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Nhất thời tuấn kiệt – ai cùng tranh phong Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Khăn vàng chi loạn – đào viên kết nghĩa Hiên Viên thạch Hiên Viên thạch

Khăn vàng chi loạn – Dĩnh Xuyên chi chiến Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Khăn vàng chi chiến – trương giác diệt vong Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Thần ma tái hiện – phi thăng chi chiến Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Báo tin vui – quyết chiến tâm ma Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Nghênh Xuân Quyết Thắng Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Trương cử thế lực đế tuấn thạch đế tuấn thạch

Năm Mới Phát Tài – đế tuấn thạch đế tuấn thạch

8. Mở ra 3 map mới: Max lv 225

Nghênh Xuân Quyết Thắng Phục Hy thạch Phục Hy thạch

Trương cử thế lực đế tuấn thạch đế tuấn thạch

Năm Mới Phát Tài – đế tuấn thạch đế tuấn thạch

9. Tri kỷ tất cả max lv 110

Thêm nhiều tri kỷ mới ng chơi tự trải nghiệm

10. Phó bản: Xuân Phát Tài

Lễ bao xuân mở ra: diệu quang thạch, thăng tinh đan cùng đông hoàng thạch

11. Tối ưu hóa

Tửu quán hội đàm thuộc tính gia tăng

Binh doanh binh lực gia tăng

Tri kỷ trước 15 cấp yêu cầu thân mật giảm bớt một nửa

Chúc các chiến hữu có những giây phút tu luyện và chinh phạt thú vị cùng Ngọa Long Việt nhé!
Ban Quản Trị: administrator